Skip to content

Wegwijs in subsidies

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De subsidie DEI+ is bedoeld voor pilot- of demonstratieprojecten van innovatieve technieken die de CO2-uitstoot verminderen. Onder CO2 vallen voor deze subsidieregeling ook de CO2-equivalenten CH4, N₂O, HFK’s, PFK’s en SF6 volgens een vastgelegde verhouding.

Opbrengst

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Pilot- en Demonstratieprojecten.

De subsidiepercentages variëren van 25% voor Pilotprojecten tot 45% voor Demonstratieprojecten bij het thema Hernieuwbare energie. Voor middelgrote en kleine bedrijven worden deze percentages met 10 respectievelijk 20 procentpunt verhoogd.

Pilotproject

Bij een Pilotproject wordt een nieuwe technologie getest in een praktijksetting; dit is alleen een proefopstelling, onderdeel van de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. De innovativiteit wordt beoordeeld aan de hand van de internationale stand van de techniek. De subsidie is bedoeld voor het bedrijf dat de innovatie ontwikkelt.

Demonstratieproject

Bij een Demonstratieproject wordt geïnvesteerd in een installatie die ook in gebruik blijft na de subsidieperiode. De subsidie wordt bedoeld voor degene die deze installatie in gebruik neemt en er eigenaar van wordt.

De CO2-besparing moet bij het investerende bedrijf zelf gerealiseerd worden. Eventuele CO2-besparingen elders in de keten tellen niet mee.

Voor demonstratieprojecten geldt de voorwaarde dat er maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie. Als er al 3 of meer soortgelijke projecten zijn uitgevoerd, komt het project wellicht in aanmerking voor VEKI subsidie.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

Soorten projecten en voorwaarden

Er zijn 7 thema’s binnen de algemene DEI+-regeling:

Circulaire economie
CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
Energie-efficiëntie
Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen
Flexibilisering van het energiesysteem
Lokale infrastructuur
Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector

Op basis van Europese regelgeving gelden per soort project iets verschillende voorwaarden.

Verder zijn er nog onderdelen binnen de DEI+ die los van andere thema’s worden opengesteld, ook elk met specifieke voorwaarden. Het gaat om:

Waterstof en groene chemie
Vergassing van reststromen
Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
Circulaire economie