Skip to content

Wegwijs in subsidies

Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale regeling die korting op de vennootschapsbelasting biedt voor bedrijven die zelf innovatieve producten, processen of software ontwikkelen. Over het deel van de winst dat voortkomt uit uw innovatie wordt maximaal 9% vennootschapsbelasting geheven. Dat kan dus veel schelen vergeleken met het tarief van 25,8%! De Innovatiebox is dus bedoeld om R&D-investeringen te stimuleren en ligt in het verlengde van de WBSO regeling. Waar de WBSO fiscaal voordeel oplevert tijdens het ontwikkelingstraject van een innovatie, is de Innovatiebox van toepassing als de innovatie gebruikt wordt en tot belastbare winst leidt.

WBSO als toegangskaartje

De belangrijkste voorwaarde om Innovatiebox te mogen toepassen is dat u een WBSO-verklaring moet hebben ontvangen. Verder moet de innovatie nog in uw bezit zijn en bijdragen aan de winst.

Bij grotere belastingplichtigen wordt nog een aanvullend ticket gevraagd; dit kan bijvoorbeeld een octrooi, kwekersrecht of vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel zijn. Een bedrijf geldt als een grotere belastingplichtige als de (groeps)omzet over 5 jaar minstens € 250 miljoen is of de opbrengsten uit uw innovaties over 5 jaar minstens € 37,5 miljoen bedragen.

Reguliere of forfaitaire Innovatiebox

In principe beoordeelt de Belastingdienst welk deel van uw winst kan worden toegerekend aan uw innovatie. In een vaststellingsovereenkomst worden nadere voorwaarden vastgelegd en afspraken over de precieze berekening van het deel van de winst dat in aanmerking komt.

Als alternatief kunt u kiezen voor een forfaitaire toepassing van de Innovatiebox. Daarbij wordt 25% van de winst in de Innovtiebox geplaatst, tot een maximum van € 25.000. Deze variant is ingevoerd om het voor het MKB gemakkelijker te maken en levert minder administratieve lasten op. De forfaitaire regeling mag maximaal 3 jaar na elke ontwikkelde innovatie worden toegepast.

Of de reguliere of de forfaitaire versie van de Innovatiebox het beste is voor uw bedrijf hangt grotendeels af van de jaarwinst.

Innovatiebox