Skip to content

Wegwijs in subsidies

Topsector Energie (TSE) Industrie studies

Haalbaarheidsonderzoek voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten of voor een project met uitontwikkelde technologie kan door de TSE Industrie studies gesubsidieerd worden. Het moet gaan om een project dat uiterlijk in 2030 de CO2-uitstoot vermindert. De studies moeten bijdragen aan de versnelling van de pilots of uitrol. Zo beoogt deze regeling de nationale doelen uit de Klimaatwet (o.a. 49% reductie van uitstoot broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990) dichterbij te brengen.

Omvang subsidie

De subsidie dekt tot 50% van de subsidiabele projectkosten van grote bedrijven. Voor middelgrote en kleine bedrijven is dat 60% respectievelijk 70%. Vanaf 2023 geldt er een maximum van € 2.000.000 voor haalbaarheidsstudies en milieustudies. Vergelijkbare studies vallen onder de Europese de-minimisverordening, waardoor de subsidie maximaal € 200.000 per bedrijf is.

Soorten studies

Er wordt onderscheid gemaakt tussen haalbaarheidsstudies, milieustudies en vergelijkbare studies.

Een haalbaarheidsstudie gaat vooraf aan een pilotproject (experimentele ontwikkeling), waarbij een innovatieve CO₂-verminderende techniek getest kan worden. De studie brengt de kansen en risico’s van het project in kaart en helpt zo bij de besluitvorming over de voortzetting ervan.

Een milieustudie is een voorbereiding op een demonstratieproject of een project met uitontwikkelde technologie. De fase van experimentele ontwikkeling is hierbij dus al voorbij. Een milieustudie helpt te bepalen of investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te halen en te kiezen tussen verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld DEI+-demonstratieprojecten en VEKI-projecten zouden met een milieustudie onderzocht kunnen worden.

Een studie ter voorbereiding op een demonstratieproject of een project met uitontwikkelde technologie, die niet aan de nadere voorwaarden van een milieustudie voldoet, geldt als vergelijkbare studie. Hierbij kan het onder andere gaan om projecten voor afvang, gebruik en/of opslag van CO2 of geavanceerde biobrandstoffen.

TSE Industrie studies

Thema’s

Een project moet inhoudelijk passen binnen één van de vijf programmalijnen.

Sluiting van industriële ketens. Het gaat om innovaties, waarbij ook reststromen worden meegenomen; recycling en biobased grondstoffen spelen een grote rol.
Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem. Hier gaat het om ontwerp en (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen en optimale procesefficiëntie voor industriële clusters en bedrijven.
Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen. Gericht op innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050.
Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS). Het gaat om grootschalige projecten in de energie-intensieve en chemische industrie, afvalverbrandingsinstallaties en de glastuinbouw.
Overige CO2-verlagende maatregelen. Alleen studies naar pilot- en demonstratieprojecten anders dan programmalijnen 1 t/m 4.