Skip to content

Wegwijs in subsidies

De Europese Commissie heeft de Nederlandse uitwerking van het subsidieprogramma Just Transition Fund (JTF) goedgekeurd. De eerste subsidies binnen het JTF worden begin 2023 opengesteld. In de regio’s IJmond en Rijnmond gaat het programma op 23 januari 2023 van start; hierbij gaat het om openstellingen met het ‘First Come First Serve’ principe.

In de regio Groningen-Emmen gaat het JTF-programma eveneens op 23 januari van start met een Call grote kennis- en valorisatieprojecten en een Subsidie investering en opleiding. Ook bij deze regelingen worden de aanvragen op volgorde van ontvangst behandeld. Voorjaar 2023 komen er waarschijnlijk nog 4 regelingen bij in deze regio.

Ook voor de drie zuidelijke JTF-regio’s (Zeeuws-Vlaanderen, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg) gaat het programma begin 2023 van start. Hier gaat het loket op 13 februari open voor aanvragen.

Over het JTF
Het JTF draagt bij aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Het hoofddoel is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen met extra ondersteuning op een rechtvaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Daarbij is aandacht voor de economische en sociale aspecten van die transitie in de regio. In Nederland gaat het om de regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. Er is in totaal € 623 miljoen budget voor deze programma’s, waarbij € 330 miljoen gereserveerd is voor de regio Groningen-Emmen en voor de andere vijf regio’s elk € 58,5 miljoen.